1. Wymagania względem kandydata:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • sprawne posługiwanie się internetem,
 • umiejętność redagowania tekstów informacyjnych, komunikatów, wystąpień, listów okolicznościowych itp.
 • doświadczenie w opracowywaniu materiałów dla mediów.

2. Opis zadań jakie będą realizowane podczas stażu:

Współpraca  z pracownikami Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji w zakresie:

 • przygotowywanie informacji na stronę Powiatu i do mediów,
 • opracowywania wystąpień i listów okolicznościowych,
 • opracowywania materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie,
 • współpracy przy organizacji imprez powiatowych z zakresu kultury, sportu, promocji powiatu,
 • pomocy w obsłudze spotkań i uroczystości z udziałem przedstawicieli władz samorządowych powiatu przygotowywanych przez wydział,
 • wykonywanie innych zadań zleconych i przewidzianych przepisami prawa.

3. Rekrutacja na staż odbywa się 2-etapowo, tj.:

1) I etap – dokonanie oceny przydatności kandydata (ocena formalna)

2) II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Oceny przydatności i wyboru kandydata zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej dokona Naczelnik Wydziału.

5. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys zawodowy CV z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na staż w Starostwie Powiatowym  w Nisku oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu  procesu naboru na staż  na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)” podpisany przez kandydata.

2) Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta do dnia 13 lipca 2017 r. Kopertę należy opisać „Nabór na staż do Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji.”

7. Kandydaci na staż spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Nisko, dnia 23 czerwca 2017 r.

      Starosta

Robert Bednarz

 >>Załącznik - Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż<<