1. Wymagania względem kandydata:

- wykształcenie wyższe o specjalności bezpieczeństwo narodowe lub wewnętrzne,

- znajomość obsługi komputera,

- sprawne posługiwanie się Internetem.

2. Opis zadań jakie będą realizowane podczas stażu:

1) Współpraca przy aktualizacji Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.

2) Współpraca przy aktualizacji Powiatowego Planu Obrony Cywilnej.

3) Udział w organizowaniu treningów SWA.

4) Udział w działaniach PCZK.

5) Pomoc w prowadzeniu dokumentacji związanej z zarządzaniem kryzysowym i OC.

6) Pomoc w prowadzeniu magazynu p.powodziowego i obrony cywilnej.

3. Rekrutacja na staż odbywa się 2-etapowo, tj.:

1) I etap – dokonanie oceny przydatności kandydata (ocena formalna)

2) II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Oceny przydatności i wyboru kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej dokona Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i OC.

5. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys zawodowy CV z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na staż w Starostwie Powiatowym  w Nisku oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu  procesu naboru na staż  na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)”podpisany przez kandydata.

2) Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta do dnia 3 lipca 2017 r. Kopertę należy opisać „Nabór na staż – Zarządzanie kryzysowe i OC.”

7. Kandydaci na staż spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Nisko, dnia 23 czerwca 2017 r.

      Starosta

Robert Bednarz

 >>Załącznik - Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż<<