1. Wymagania względem kandydata:

- wykształcenie minimum średnie - preferowany kierunek geodezja, prawo

2. Opis zadań jakie będą realizowane podczas stażu:

1) Wykonywanie czynności kancelaryjnych:

a) przyjmowanie korespondencji,

b) przeglądanie i przydzielanie korespondencji w systemie informatycznym i w formie analogowej,

c) kompletowanie akt i przekazywanie do archiwum zakładowego,

d) wysyłanie i doręczanie pism.

2) Czynności związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących:

a) ewidencji gruntów i budynków,

b) ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez przygotowanie projektów zawiadomień, protokołów, decyzji oraz innych pism.

3. Rekrutacja na staż odbywa się 2-etapowo, tj.:

1) I etap – dokonanie oceny przydatności kandydata (ocena formalna)

2) II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Oceny przydatności i wyboru kandydata zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej dokona Naczelnik Wydziału.

5. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys zawodowy CV z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na staż w Starostwie Powiatowym  w Nisku oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu  procesu naboru na staż  na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)”podpisany przez kandydata.

2) Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta do dnia 10 kwietnia 2017 r. Kopertę należy opisać „Nabór na staż do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego  w Nisku.”

7. Kandydaci na staż spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Nisko, dnia 3 kwietnia 2017 r.

      Starosta

Robert Bednarz

 >>Załącznik - Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż<<

Na stronie BIP w zakładce Oferty pracy możecie Państwo znaleźć aktualne oferty pracy w Starostwie Powiatowym w Nisku.

>>Odnośnik do ofert pracy<<

 1. Wymagania względem kandydata:

 • wykształcenie wyższe - preferowane kierunki dziennikarstwo, filologia polska, politologia, socjologia,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • sprawne posługiwanie się internetem,
 • umiejętność redagowania tekstów informacyjnych, komunikatów, wystąpień, listów okolicznościowych itp.
 • doświadczenie w opracowywaniu materiałów dla mediów.

2. Opis zadań jakie będą realizowane podczas stażu:

Współpraca z Sekretarzem Powiatu i pracownikami Biura Rady w zakresie:

 • przygotowywanie informacji na stronę Powiatu i do mediów,
 • opracowywania wystąpień i listów okolicznościowych,
 • opracowywania materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie,
 • pomocy w przygotowywaniu materiałów na posiedzenia Zarządu i Rady oraz Komisji Rady Powiatu,
 • pomocy w wykonywaniu czynności związanych z przygotowaniem Sesji i Komisji Rady Powiatu,
 • pomocy w prowadzeniu rejestru uchwał Zarządu i Rady Powiatu,
 • pomocy w kompletowaniu i przygotowywaniu do archiwizacji dokumentów Biura Rady,
 • pomocy w prowadzeniu rejestrów uchwał Rady, wniosków i opinii Komisji Rady Powiatu, interpelacji i wniosków oraz zapytań zgłaszanych przez radnych, aktów prawa miejscowego,
 • bieżącego analizowania informacji, publikacji prasowych związanych z Powiatem Niżańskim,
 • przygotowywania przeglądu prasy dla Starosty i Wicestarosty,
 • pomocy w obsłudze spotkań i uroczystości z udziałem przedstawicieli władz samorządowych Powiatu,
 • wykonywanie innych zadań zleconych i przewidzianych przepisami prawa.

3. Rekrutacja na staż odbywa się 2-etapowo, tj.:

1) I etap – dokonanie oceny przydatności kandydata (ocena formalna)

2) II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Oceny przydatności i wyboru kandydata zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej dokona Sekretarz Powiatu.

5. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys zawodowy CV z klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na staż w Starostwie Powiatowym  w Nisku oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu  procesu naboru na staż  na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)” podpisany przez kandydata.

2) Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

6. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta do dnia 18 stycznia 2017 r. Kopertę należy opisać „Nabór na staż do Biura Rady Starostwa Powiatowego w Nisku.”

7. Kandydaci na staż spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Nisko, dnia 5 stycznia 2017 r.

      Starosta

Robert Bednarz

 >>Załącznik - Informacja dotycząca kwalifikowalności kandydata na staż<<