W dniach od 15 do 17 września 2017 r., w Ośrodku Szkoleniowo –Wypoczynkowym Galicja – Hotel Tanew w Ulanowie odbyła się trzecia już edycja Podkarpackiej Konferencji Ratownictwa Medycznego.

Opiekę zdrowotną nad mieszkańcami powiatu niżańskiego sprawują:

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, w skład którego wchodzą:
  • Szpital Powiatowy im. PCK z oddziałami:
   • wewnętrzny,
   • chirurgiczny z pododdziałem urazowo-ortopedycznym i blokiem operacyjnym,
   • intensywnej terapii,
   • ginekologiczno-położniczy,
   • noworodkowy,
   • dziecięcy,
  • Przychodnia Specjalistyczna
  • Oddział Pomocy Doraźnej z Izbą Przyjęć
  • Dział Fizjoterapii
 2. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowie
 3. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska spółka cywilna w Nisku
 4. 13 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej

W dniu 13 września 2017 roku, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, ukazała się lista podstawowa projektów wybranych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, w konkursie nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-001/16, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

                                                                                                                                                                                  Załącznik do uchwały Nr XXXII/179/2016

Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.

 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie niżańskim w 2017 roku