W dniu 13 września 2017 roku, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, ukazała się lista podstawowa projektów wybranych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, w konkursie nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-001/16, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Na drugim miejscu tej listy, znalazł się, bardzo wysoko oceniony, wniosek złożony przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, na dofinansowanie dla infrastruktury ochrony zdrowia.

Na realizację projektu pod nazwą „Doposażenie SPZZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych" niżańska lecznica otrzyma 5 356 712,83 zł. Całkowita wartość projektu stanowi kwotę 6 569 360,71 zł.

Celem tego projektu jest, poprawa bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych i ich jakości oraz poprawa dostępności mieszkańców powiatu niżańskiego do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych.

- Ta rekordowa kwota dofinansowania na doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, to wielki sukces Dyrektora Romana Ryznara oraz wszystkich osób, które dzięki swojej ciężkiej pracy, przyczyniły się do tego sukcesu. Należą się im szczególne gratulacje i słowa uznania – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Szczegółowe wyniki naboru znajdują się pod linkiem:

>>LINK<<