24 października 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Nisku, Bogdan Romaniuk Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego i Roman Ryznar Dyrektor SPZOZ w Nisku, podpisali umowę na dostawę sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Nisku.

Nowoczesny sprzęt będzie kosztować 6 milionów 569 tysięcy złotych. Do niżańskiego szpitala trafi już w przyszłym roku.

Pomoc na realizację tego zadania Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku otrzymał z Unii Europejskiej. Z kolei wkład własny Powiatu Niżańskiego wynosi ponad milion złotych.

- Celem tego projektu jest poprawa bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych i ich jakości oraz poprawa dostępności mieszkańców powiatu niżańskiego do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Głos zabrał również Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk, nie szczędząc słów pochwały za profesjonalne sporządzenie wniosku, który zajął 2 miejsce w rankingu.

Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku wzbogaci się o dwie grupy sprzętu.

– To sprzęt medyczny, czyli tomograf komputerowy, aparat USG, sprzęt na blok operacyjny, czyli laparoskopy i artroskop, sprzęt chirurgiczny do zabiegów mikrochirurgii ręki oraz aparat anestezjologiczny. Dzięki pozyskanym środkom utworzone zostanie również dodatkowe stanowisko na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii – wyjaśniał Roman Ryznar. 

Na wspomniane stanowisko szpital zakupi specjalistyczny sprzęt z łóżkiem, kardiomonitorami, defibrylatorem i respiratorem. Dodatkowo powstaną dwie sale pooperacyjne na oddziale ortopedycznym i chirurgicznym. Sale będą wyposażone w nowoczesny sprzęt, łóżka, kardiomonitory, ssaki oraz defibrylatory.

Nowy sprzęt trafi również na oddział położniczy, a będą to: aparaty KTG z telemetrią, dzięki którym pacjentka będzie mogła swobodnie poruszać się po oddziale, a wynik badania będzie przekazywany do personelu medycznego – dodaje Dyrektor SPZOZ w Nisku.

Projekt zakłada także ucyfrowienie diagnostyki obrazowej. To wprowadzenie obrazu cyfrowego i stworzenie repetytorium obrazów medycznych w formacie elektronicznym, dzięki którym możliwe będzie archiwizowanie obrazów.  

– Dzisiaj, aby porównać badania pacjenta z różnych okresów, trzeba sięgać do zdjęć albo szukać innych zapisów na różnych nośnikach, a w nowoczesnym systemie to będzie zgromadzone w elektronicznych bazach danych. Wtedy dostęp do wyników będzie bardzo szybki. To pomoże lekarzom na lepsze, szybsze i bezpłatne diagnozowanie pacjentów, posiadając całą historię leczenia pacjenta z poprzednich lat – tłumaczy Roman Ryznar.

W czasie podpisania umowy obecni byli także: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Bronkiewicz, Zastępca Dyrektora Szpitala ds. medycznych Stanisław Grzybowski, Główna Księgowa Elżbieta Różańska i ordynatorzy szpitalnych oddziałów, do których zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt.

Realizacja projektu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku zostanie dofinansowana dla infrastruktury ochrony zdrowia złożonego, w konkursie nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-001/16, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Doposażenie SPZZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych”.