W dniu 27 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku odbyło się spotkanie Starosty Niżańskiego zorganizowane wspólnie z Podkarpacką Okręgową Izbą Aptekarską dla właścicieli i kierowników aptek z terenu Powiatu Niżańskiego.

Starosta Robert Bednarz w trakcie spotkania zaznaczył, że na samorząd powiatowy na mocy ustawy Prawo farmaceutyczne nałożono szereg kompetencji związanych z funkcjonowaniem i organizacją aptek.

- Głównym zadaniem powiatu w tym zakresie jest bowiem ustalenie corocznego rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, zapewniając dostępność świadczeń dla mieszkańców również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Starostwo Powiatowe w Nisku przed podjęciem czynności dotyczących ustalenia rozkładu godzin pracy na nowy rok kalendarzowy zgłasza się do właścicieli i kierowników aptek z terenu Powiatu Niżańskiego, z prośbą o informacje dotyczące zmian w godzinach otwarcia apteki. – powiedział Starosta.

Następnie głos zabrała Prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej Pani Lucyna Samborska, która podkreśliła, że istnieje konieczność współpracy władz samorządu powiatowego z samorządem aptekarskim. W trakcie wypowiedzi Pani Prezes poinformowała, że została zobowiązana na mocy uchwały XXXIV Okręgowego Zjazdu Delegatów Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej do wyboru w każdym powiecie stanowiska Aptekarza Powiatowego, do którego zadań należeć będzie m.in. współpraca ze Starostwem Powiatowym przy tworzeniu harmonogramu dyżurów aptek, a także informowanie Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej o wszelkich nieprawidłowych zjawiskach z zakresu farmacji w powiecie.

Dlatego też zwieńczeniem i najważniejszym punktem spotkania był wybór Aptekarza Powiatowego, dokonany przez przybyłych farmaceutów w wyniku głosowania jawnego. Na powyższe stanowisko wybrano Panią Karolinę Serwońską, która o dokonanym wyborze wypowiedziała się następująco: - Od 6 lat pracuję w aptece i nie są mi obojętne losy zarówno aptekarzy jak pacjentów. W związku z tym mam nadzieję spełniać się w tej roli i czynnie promować szeroko pojętą ochronę zdrowia. Przez moje osobiste doświadczenia zawodowe, pracę w dużej sieci aptek, jak i u lokalnego przedsiębiorcy, mam obiektywne porównanie, co to znaczy praca z pacjentem i dla dobra pacjenta. Dziękuję Prezes Podkarpackiej Izby Aptekarskiej Pani Lucynie Samborskiej za zaufanie, jakim mnie obdarzyła i wierzę, że będę odpowiednim łącznikiem w sprawach niezwykle ważnych i dotyczących nas wszystkich, obywateli.