Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku może pochwalić się nowym sprzętem medycznym, który mógł zakupić do Szpitala i podległych jednostek, dzięki dotacjom przekazanym mu m.in. przez podmiot tworzący, jakim jest Powiat Niżański oraz pomocy otrzymanej od Gmin Powiatu Niżańskiego, które zauważały pilne potrzeby niżańskiej lecznicy.

Dzięki otrzymanym środkom, Szpital im. PCK w Nisku wzbogacił się o nowy sprzęt, co pozwoli na poszerzenie oferty świadczonych usług medycznych o nowoczesne formy leczenia i diagnostyki.

W odpowiedzi na potrzeby Szpitala, w 2016 roku Powiat w swoim budżecie przeznaczył kwotę 565.483 zł, w tym:

 • 292.487 zł na zakup sprzętu medycznego (zestaw endoskopowy, bronchofiberoskop i 2 kardiomonitory na salę pooperacyjną Oddziału Ortopedycznego),
 • 136.616 zł na zakup stołu operacyjnego, przeziernego do aparatu rtg z ramieniem C,
 • 136.380 zł na zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem.

Ponadto Powiat cały czas zabezpiecza środki, w wysokości 371.362 zł, na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku wraz z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego”. Z tego, w roku 2016, Powiat wydatkował 96.537 zł, na wykonanie dokumentacji SOR.

Dzięki podjętym rozmowom i staraniom, Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i Zarządu Powiatu, mającym na celu wsparcie Szpitala, również Gminy Powiatu Niżańskiego przekazały środki dla naszej lecznicy, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego.

Obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość bezpośredniego przekazywania środków dla Szpitala przez Gminy.

Szczegółowy wykaz przekazanych środków finansowych przedstawia się następująco:

 1. Gmina i Miasto Nisko przekazała dotację celową w wysokości 360.000 zł, na zakup aparatu rtg z ramieniem „C” dla Oddziału Ortopedycznego (300.000 zł) i aparatu usg dla Oddziału Chirurgicznego (60.000 zł), oraz przeznaczyła na zakup sprzętu rehabilitacyjnego 19.592 zł, za które zakupiono:
 • wózek do przewożenia chorych (na Izbę Przyjęć)
 • laser biostymulacyjny (dla rehabilitacji domowej) dla Pracowni Rehabilitacji Przychodni Specjalistycznej w Nisku,
 • rotor kończyn górnych (dla Pracowni Rehabilitacji),
 • stół do ćwiczeń manualnych (dla Pracowni Rehabilitacji),
 • osprzęt do kabiny UGUL i drobny sprzęt rehabilitacyjny (dla Pracowni Rehabilitacji).
 1. Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem przekazała 45.000 zł, w tym na zakup sprzętu (dofinansowanie zakupu aparatu USG i przystawki do biopsji dla głowicy endovaginalnej) w wysokości 10.000 zł oraz 35.000 zł na remont rudnickiej przychodni.
 2. Gmina i Miasto Ulanów przekazała 20.000 zł, za które zakupiono 2 szt. laserów biostymulacyjnych dla Pracowni Rehabilitacji.
 3. Gmina Jeżowe przekazała 20.000 zł, za które zakupiono aparat do elektrokoagulacji z funkcją waporyzacji dla Oddziału Ortopedycznego.
 4. Gmina Krzeszów udziela rokrocznie pomocy Szpitalowi, pokrywając koszty związane ze stacjonowaniem w Krzeszowie Zespołu Wyjazdowego Ratownictwa Medycznego, który od dnia 1 maja 2010 r. zlokalizowany jest w Krzeszowie. Gmina Krzeszów przygotowała również pomieszczenia w budynku ZOZ-u na potrzeby ratowników, oraz wiatę na karetkę. Rocznie jest to pomoc na kwotę 7.350 zł.
 5. Wsparcie dla Szpitala, w wysokości 10.000 zł, przekazała również Gmina Jarocin, za które zakupiono kardiotokograf i pompę infuzyjną.

Dzięki zabiegom Starosty Niżańskiego, o pozyskanie środków finansowych dla niżańskiego Szpitala, na zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem, Wojewoda Podkarpacki – Pani Ewa Leniart przekazała kwotę 300.000 zł. Powiat dofinansował zakup tego ambulansu kwotą 136.380 zł.  Całkowity koszt zakupu wyniósł 436.380 zł. Zakup ambulansu poprawi stan bezpieczeństwa mieszkańców powiatu niżańskiego oraz zwiększy sprawność i skuteczność pomocy doraźnej w nagłych wypadkach zagrożenia zdrowia i życia.

Starosta Niżański Robert Bednarz i Dyrekcja SPZZOZ w Nisku, w imieniu wszystkich pracowników i pacjentów Szpitala składają serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności, wszystkim Burmistrzom i Wójtom z Powiatu Niżańskiego, za okazaną życzliwość i pomoc.

Zakup nowego sprzętu umożliwi zwiększenie liczby badań i zabiegów, oraz przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania pacjentów na badania i zabiegi.

Kierujemy również swoje podziękowania na ręce Pani Wojewody oraz wszystkich innych podmiotów, które w jakikolwiek sposób wsparły swoją hojnością działalność niżańskiego Szpitala.