KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

 Wydanie decyzji o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Symbol Wydziału - ESP

Komórka organizacyjna:

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

Kategoria:

Stowarzyszenia

Podstawa prawna:

- art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.),

- art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wymagane dokumenty:

wniosek o wpis do ewidencji (podpisany przez wszystkich członków zarządu, a w wypadku, gdy wniosek składa komitet założycielski przez wszystkich jego członków), do którego dołącza się;

1)  statut (podpisany przez wszystkich członków zarządu) – 3 egz.,

2)  listę założycieli (co najmniej 7 osób) zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy,

3)  protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami, stanowiącymi jego załącznik (uchwałę o powołaniu klubu – określającą jego nazwę i adres siedziby, uchwałę o zatwierdzeniu statutu, uchwałę o wyborze zarządu, uchwałę o wyborze organu kontroli wewnętrznej – komisji rewizyjnej, uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego upoważniającą go do czynności związanych z wpisem klubu do ewidencji) - protokół i uchwały podpisane przez właściwe osoby,

4)  lista obecności członków na zebraniu założycielskim,

5)  informację o adresie siedziby klubu sportowego

Opłaty:

nie podlega opacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit.g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1529 z późn. zm.)

Termin załatwienia sprawy:

w przypadku pełnej dokumentacji decyzja wydawana jest niezwłocznie

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

ul. 3 Maja 32 C, 37-400 Nisko, pokój 17, tel. 15 8 415 408 w. 222

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji

ul. 3 Maja 32 C, 37-400 Nisko

Tryb odwoławczy:

od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Starosty Niżańskiego w terminie do 14 dni od jej doręczenia (art. 127 §1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa)

Uwagi:

o zmianie władz, zmianie adresu siedziby oraz zmianie statutu należy powiadomić organ nadzorujący w terminie 14 dni od ich zaistnienia

Formularze do pobrania:

>>Wzór wniosku<<