Zapraszam na XXXVI Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 18 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00 w auli  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, ul. Mickiewicza 38.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się z informacją o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nisku w 2016 r. oraz o zadaniach na rok 2017.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nisku oraz stan bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu niżańskiego za rok 2016.
 6. Zapoznanie się z informacją o działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku za 2016 r.
 7. Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu Niżańskiego z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Powiatu Niżańskiego za 2016 r.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku z realizacji zadań w 2016 r; Ocena stanu zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Niżańskiego; Zamierzenia w zakresie robót drogowych na rok 2017.
 9. Zapoznanie się z informacją o działalności statutowej, sytuacji ekonomiczno-finansowej i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2016 r.; Analiza porównawcza za lata 2013-2016.
 10. Zapoznanie się z informacją o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2016 r.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.
 12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański.
 13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
 14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
 15. Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną: w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1045R Janów Lubelski – Harasiuki na odcinku Huta Krzeszowska – Harasiuki”.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej Sesji.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady

   Janusz Nawrocki