Zapraszam na XLII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 19 października 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, ul. Nowa 42.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołów z XXXIX oraz nadzwyczajnych XL i XLI Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu Niżańskiego o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego
  za okres I półrocza 2017 r.
 5. Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2016 r. oraz oświadczenia majątkowego radnego obejmującego mandat z dniem 30 maja 2017 r.
 6. Zapoznanie się z analizą Komendanta Powiatowego Policji w Nisku o stanie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na terenie Powiatu Niżańskiego w I półroczu 2017 r.
 7. Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu Niżańskiego w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.
 8. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku o realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za I półrocze 2017 r.
 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przyjęcia „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie niżańskim na lata 2017-2023”.
 10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Niżańskiego na lata 2017-2023.
 11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny.
 12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt. Europejskie praktyki EUROSUKCES.
 13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego.
 14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
 15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2017-2030.
 16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku na rok 2018.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej Sesji.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady

 Janusz Nawrocki