Z A P R O S Z E N I E

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2017 roku w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych

 

          Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2017 roku w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych

Formularz zgłoszeniowy określa załącznik do niniejszego zaproszenia.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert”.

Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:

  • reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie,
  • przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej na zasadzie nieodpłatności.

Po przygotowaniu listy kandydatów na członków komisji konkursowych, właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Nisku przedłoży ją do ostatecznej akceptacji Zarządu.

Zadaniem członka komisji konkursowej jest:

  • ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,
  • zaproponowanie rozdziału środków przewidzianych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi oferentami.

Potwierdzenie utworzenia składu Komisji Konkursowej będzie odbywało się poprzez przygotowanie stosownej uchwały Zarządu, a także imienne zawiadomienie danej osoby – wybranej w skład Komisji Konkursowej.

Termin zgłoszenia upływa dnia 18 października 2017 r. (środa)