Powiat Niżański na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o Zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. Poz. 1460 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Niżański, w ramach konkursu nr RPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego