Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, bierne zawodowo i poszukujące pracy z terenu powiatu niżańskiego powyżej 29 roku życia należące, co najmniej do jednej z grup:

 • osoby od 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Osoby poszukujące pracy (w tym osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy) mogą być uczestnikami projektu pod warunkiem pozostawania bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

 1. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu oraz opracowania Indywidualnego Planu Działań,
 2. Poradnictwo zawodowe,
 3. Kursy,
 4. Staże,
 5. Subsydiowane zatrudnienie.

Uczestnicy projektu będą mieć ponadto zagwarantowane:

 • poczęstunek,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • badania lekarskie,
 • egzaminy,
 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • ubezpieczenie.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.