Zapraszam  na L Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, ul. Nowa 42.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołów z XLVII oraz nadzwyczajnych XLVIII i XLIX Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Nisku z realizacji w 2017 r. Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.
 5. Zapoznanie się z informacją o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nisku w 2017 r. oraz o zadaniach na rok 2018.
 6. Zapoznanie się z informacją z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku za 2017 r.
 7. Zapoznanie się z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Niżańskiego w 2017 r.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nisku za rok 2017 – stan bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie Powiatu Niżańskiego za rok 2017.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku za 2017 r. oraz przedstawienie potrzeb w zakresie działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku z realizacji zadań w 2017 r.; Ocena stanu zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Niżańskiego; Zamierzenia w zakresie robót drogowych na rok 2018.
 11. Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu Niżańskiego z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Powiatu Niżańskiego za 2017 r.
 12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.
 13. Zapoznanie się z informacją z wykonania zadań w zakresie kultury, sportu i promocji w 2017 roku oraz zamierzenia na 2018 rok.
 14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia do realizacji operacji pn. „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019.
 15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jarocin.
 16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie sfinansowania dla mieszkańców Powiatu Niżańskiego świadczeń gwarantowanych z rodzaju leczenie szpitalne w zakresie endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego.
 17. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej Sesji.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady

  Janusz Nawrocki