Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XV/65/2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, do dnia 31 marca 2019 r. można składać wnioski o przyznanie dorocznej nagrody Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrody mogą otrzymać osoby fizyczne stale zamieszkałe na terenie powiatu, osoby prawne i inne podmioty mające siedzibę na terenie powiatu, których działalność lub osiągnięcia mają istotne znaczenie dla Powiatu Niżańskiego.

Przy przyznawaniu nagród brana jest pod uwagę ranga osiągnięć oraz promocja Powiatu Niżańskiego. Nagrody Starosty Niżańskiego będą przyznawane tej samej osobie nie częściej niż raz na dwa lata i mają formę nagrody rzeczowej i statuetki.

Nagrody przyznawane są z inicjatywy Starosty Niżańskiego, jak również na wniosek, który może złożyć wójt (burmistrz) gminy położonej w Powiecie Niżańskim, instytucja kultury, związek, stowarzyszenie lub fundacja, inne jednostki organizacyjne, grupa nieformalna złożona min. z 3 osób – mieszkańców Powiatu Niżańskiego.

Wniosek według załączonego formularza należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko.

Starosta Niżański dokonuje uroczystego wręczenia nagród z okazji obchodów Dnia Działacza Kultury.

Więcej informacji, w tym zasady przyznawania nagród i wzór wniosku dostępne są w poniższych linkach:

UCHWAŁA NR XV/65/2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Załącznik do UCHWAŁY NR XV/65/2015 – Wniosek o przyznania nagrody Starosty Niżańskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.