Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” zaprasza do udziału w projekcie pt. „Akcja! –Nowe kwalifikacje i praca!”  o nr RPPK.07.01.00-18-0136/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Wartość projektu: 1 967 463,60 zł
Dofinansowanie z UE:  1 810 033,60 zł
Celem głównym Projektu jest:
zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 80 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 r.ż., zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego do 31.03.2020r.

Okres realizacji Projektu: od 01.01.2019 r. do 31.03.2020 r.

Co oferujemy?
-   indywidualne doradztwo zawodowe (IPD)
-   wsparcie psychologiczne
-  grupowe poradnictwo zawodowe
-  szkolenie zawodowe nadające kwalifikacje zawodowe
-   pośrednictwo pracy
-  płatny 6 miesięczny staż zawodowy

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące województwo podkarpackie, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
1. wiek powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat)
2. osoby posiadające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej (zarejestrowanej bądź niezarejestrowanej w PUP) lub biernej zawodowo
3. osoby bez stażu zawodowego, osoby bez kwalifikacji zawodowych, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku od 50 roku życia, rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do 2ha, zamierzający odejść z rolnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

 

Więcej informacji: http://www.procarpathia.pl/