Zapraszam na nadzwyczajną VI Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 15.30 w sali narad Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej V Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego Powiatu Niżańskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, pt.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (V)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
  4. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

 

Przewodniczący Rady

   Sylwester Daśko