Z a p r a s z a m  na VIII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się z informacją z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku za 2018 rok.
 5. Zapoznanie się z informacją o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2018 rok.
 6. Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu Niżańskiego z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Powiatu Niżańskiego za 2018 rok.
 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Niżańskiego.
 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap III” złożonego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”.                                      
 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych w SOSW w Rudniku nad Sanem.
 10. Zapoznanie się z informacją o realizacji zadań przez SPZZOZ w Nisku oraz plan finansowy i zamierzenia inwestycyjne na 2019 r.
 11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.
 12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu.
 13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
 14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego
  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2019-2030.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej Sesji.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad Sesji.