Drukuj

Z a p r a s z a m  na X Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad X Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołów z VIII oraz nadzwyczajnej IX Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Nisku o zagrożeniu przestępczością nieletnich na terenie Powiatu Niżańskiego za rok 2018.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Niżańskiego za rok 2018.
 6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.
 7. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Powiatu Niżańskiego za 2018 rok.
 8. Debata nad Raportem o Stanie Powiatu Niżańskiego za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Niżańskiego.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2018 rok oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
 12. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Niżańskiego.
 13. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Niżańskiego za 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok.
 15. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 16. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 17. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 18. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
 19. Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Niżańskiego w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zgłoszone na poprzedniej Sesji.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Powiatu.

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Niżańskiego

Sylwester Daśko