„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

            Operacja pn. „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”, której organizatorem jest Powiat Niżański, ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co przyczyni się do zaktywizowania podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych oraz do wzrostu zainteresowania kontynuowaniem tych tradycji przez ludzi młodych - szczególnie wśród nich trzeba to promować i ich zachęcać do kultywowania tradycji wytwarzania lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych.

            Operacja realizowana jest na podstawie umowy nr OW-VI.052.8.27/2018 na realizację operacji w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019 zawartej w dniu 7 maja 2018 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Powiatem Niżańskim.

Cele operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” określono następująco:

- aktywizacja mieszkańców, w szczególności z obszarów wiejskich, na rzecz podejmowania inicjatyw związanych z rozwojem tych obszarów poprzez organizację i uczestnictwo w wydarzeniu promującym kultywowanie lokalnych tradycji, promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz promocję lokalnych produktów kulinarnych,

- zwiększenie udziału 15 zainteresowanych podmiotów we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez udział w II Powiatowym Konkursie na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego. Organizacja II Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego będzie doskonałą okazją do promowania bardzo bogatych tradycji powiatu, ze szczególnym naciskiem na kulinarne dziedzictwo, łączące mieszkańców ze swoim regionem. Sposobem na promocję jakości życia na wsi oraz promocję wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego będą prezentacje dorobków przez np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia czy grupy nieformalne, jak również bogato strojone (dekorowane) stoiska, trafiające ze swoim przekazem do odbiorców projektu – mieszkańców województwa podkarpackiego i okolic. Organizacja II Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego przyczyni się do jeszcze szerszej promocji lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych powiatu niżańskiego za pomocą prasy i Internetu.

 - przygotowanie przez 15 w/w podmiotów dodatkowego wspólnego stoiska z lokalnymi tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego – Ulanów 2018,

- spotkanie wnioskodawcy i dodatkowych partnerów z członkami 15 podmiotów, podsumowujące ich udział w II Powiatowym Konkursie na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego. Spotkanie ma na celu ułatwienie wymiany wiedzy i praktycznych aspektów wpisu wytwarzanych przez siebie produktów na listę produktów tradycyjnych Województwa Podkarpackiego. Dodatkowo podczas spotkania podmioty zaprezentują swój kulinarny dorobek. Dzięki członkostwu w podmiotach osób w różnym wieku (od młodzieży do seniorów) nastąpi wymiana dotychczasowych doświadczeń i wytyczenie kierunków działań na przyszłe lata. Spotkanie będzie miało charakter półotwarty – podmioty uczestniczące w spotkaniu będą mogły zaprosić na nie dodatkowo 30 osób.     

Grupą docelową realizowanej operacji są nie tylko odbiorcy bezpośredni zajmujący się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych z terenu województwa podkarpackiego (np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne), ale również mieszkańcy województwa podkarpackiego i okolic. Operacja „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” organizowana będzie podczas dużej imprezy plenerowej – Dożynki Powiatu Niżańskiego – Ulanów 2018, które połączone będą z dożynkami diecezjalnymi i obchodami 200-lecia Diecezji Sandomierskiej.

    Dodatkowymi Partnerami KSOW przy realizacji tej operacji są: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Gminne Centrum Kultury w Ulanowie oraz Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „TRATWA”.     

     Wartość operacji wynosi łącznie 11.334 zł, w tym koszty kwalifikowalne 9.484 zł, wkład własny 1.850 zł.  

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w akcji informacyjnej

„Dzień Otwarty dla Nauczycieli w ZUS”

 

13 lipca b.r. w godzinach od 10.00 do 14.00, w rzeszowskim Oddziale ZUS oraz sześciu jednostkach terenowych, będą na Państwa czekać eksperci, którzy:

 • udzielą informacji dotyczącej wpływu ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (tj. ustawy zmieniającej powszechny wiek emerytalny), na uprawnienia emerytalne nauczycieli
 • wyjaśnią jakie warunki powinny być spełnione, by otrzymać świadczenia oraz w jaki sposób będą one wyliczane
 • odpowiedzą na pytania dotyczące sposobu przygotowania wniosku o przyznanie emerytury, potrzebnych dokumentów, sposobu dokumentowania stażu pracy i wysokości wynagrodzenia

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 13 lipca br.

w godzinach od 10.00 do 14.00 do:

 

siedziby Oddziału ZUS w Rzeszowie - al. Piłsudskiego 12

Inspektoratu ZUS w Jarosławiu - ul. Słowackiego 21

Inspektoratu ZUS w Przemyślu  - ul. Brodzińskiego 6

Inspektoratu ZUS w Tarnobrzegu - ul. Sienkiewicza 145 d

Inspektoratu ZUS w Mielcu - ul. Sikorskiego 4

Inspektoratu ZUS w Leżajsku - ul. Mickiewicza 24

Inspektoratu ZUS w Stalowej Woli - ul. Popiełuszki 8

 

fot. Fotolia

 

Susza - komisji wciąż mało

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski ponownie apeluje o powoływanie komisji do szacowania strat w gospodarstwach, które ucierpiały z powodu suszy. Szef resortu prosi rolników, aby zwracali się do urzędów gmin o kierowanie w tej sprawie wniosków do wojewodów. Do wniosków o oszacowanie strat  rolnicy nie są zobowiązywani do składania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów.

Oszacowanie strat musi być zakończone przed zebraniem plonu głównego, a tylko w 1/3 zagrożonych suszą gmin pracują komisje. Aktualnie szacowane są straty w 693 gminach zagrożonych suszą rolniczą. W gminie może pracować kilka komisji.

Po zakończeniu prac komisji określona zostanie wielkość pomocy dla poszkodowanych rolników.

Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który prowadzi monitoring suszy, na 2478 gmin w Polsce aż 2329, tj. w 93,99% z nich jest zagrożonych suszą rolniczą w uprawach zbóż jarach. W odniesieniu do zbóż ozimych dotyczy to 91,36 % gmin, krzewów owocowych - 90,4%, w uprawach truskawek - 90,11 %. W innych uprawach procentowy udział gmin zagrożonych suszą rolniczą wynosi odpowiednio: dla roślin bobowatych - 76,27 %, dla warzyw gruntowych 64,16 %, drzew owocowych - 62,87 %, tytoniu - 60,37 %, dla upraw rzepaku i rzepiku - 50,52 %.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Kredyty klęskowe dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę 

Kredyty klęskowe - ARiMR spłaca za rolników część odsetek od kredytu

Warunki uzyskania kredytu klęskowego:

 1. WARUNEK KONIECZNY - trzeba posiadać protokół oszacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów  - wniosek o powołanie komisji składa do wojewody wójt lub burmistrz. Zapytaj w gminie czy taki wniosek został złożony
 2. Wypełnij wniosek o kredyt klęskowy na formularzu przygotowanym przez ARiMR - dokument możesz wydrukować ze strony www.arimr.gov.pl (otwórz) lub otrzymać w banku
 3. Przygotuj inne dokumenty wymagane przez bank

Kto może ubiegać się o kredyt?

Indywidualni rolnicy, mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa.  

Procedura ubiegania się o kredyt:

Gdzie ubiegać się o kredyt klęskowy?

O kredyt klęskowy można ubiegać się w następujących bankach:

 • Bank PEKAO S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze
 • SGB-Bank S.A., a także zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy.

Uwaga: okres kredytowania i okres karencji w spłacie kredytu rolnik ustala z bankiem. Opłaty i prowizje można negocjować indywidualnie z bankiem.

Starosta Niżański Robert Bednarz

 

zaprasza

 

na spotkanie Komitetu Organizacyjnego Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu

6 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 14.00

w sali narad (p. nr 20) Starostwa Powiatowego

w Nisku, Plac Wolności 2.   

 

Celem spotkania jest omówienie oraz wypracowanie wspólnych działań w ramach Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w zawiązku z planowanymi naborami wniosków.