"Towarzystwo Ziemi Niżańskiej oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zapraszają na spotkanie z Grzegorzem Wołoszynem, wnukiem Marii i Stanisława Wołoszynów – Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2018 r. o godz. 16.30 w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku."

Zapraszam na XLVII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. (środa) o godz. 10.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołów z XLIV, XLV i nadzwyczajnej XLVI Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniami stałych Komisji Rady Powiatu Niżańskiego z działalności za 2017 r.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Starosty Niżańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku za rok 2017.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański w 2017 r.
 7. Zapoznanie się z informacją Komendanta Powiatowego Policji w Nisku o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Niżańskim
  w 2017 r.
 8. Zapoznanie się z informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Niżańskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 r.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017 r.
 10. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku o działalności statutowej, sytuacji ekonomiczno-finansowej i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych za 2017 r.; Plan finansowy i zamierzenia inwestycyjne na 2018 r.; Analiza porównawcza za lata 2014-2017.
 11. Zapoznanie się z informacją o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2017 r.
 12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Niżańskim na lata 2018 - 2024”.
 13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem poprzez zmianę siedziby szkoły.
 14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
 15. Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Niżańskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nisku.
 16. Zapoznanie się z informacją Zarządu Powiatu Niżańskiego o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego za okres II półrocza 2017 r.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej Sesji.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady

  Janusz Nawrocki

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert - dofinansowania wkładu własnego

Załączniki

 

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert - PBIT

Załączniki

Starosta Niżański informuje, że w dniu 24 stycznia 2018 r. został utworzony rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach.

Rejestr gospodarujących odpadami jest prowadzony przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, a bliższe informacje o nim można znaleźć na stronie: http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/sprawy-do-zalatwienia-w-urzedzie/rolnictwo-i-ochrona-srodowiska/3862-rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarukacych-odpadami

Ogłoszenie o utworzeniu w/w rejestru zostało dokonane przez Ministra Środowiska komunikatem z dnia 24 stycznia 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 118).

Powyższa zmiana oznacza między innymi zakończenie wydawania przez Starostę Niżańskiego zezwoleń na transport odpadów. Podmioty posiadające obowiązujące zezwolenia mogą z nich korzystać przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, tj. do dnia 24 lipca 2018 r. W tym czasie podmioty te są zobowiązane do uzyskania stosownego wpisu w rejestrze.

Osoby zamierzające rozpocząć działalność obejmującą transport opadów muszą najpierw zostać wpisane do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.