Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej rozpoczyna wdrażanie projektu „Turystycznego Szlaku Dobrego Smaku, w ramach którego będzie wypromowanie 39 gmin z terenu północnej części województwa podkarpackiego.

Z a p r a s z a m  na IV Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniami stałych Komisji Rady Powiatu Niżańskiego z działalności za 2018 r.
 5. Uchwalenie budżetu powiatu na 2019 rok:
 1. przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2019.
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2019;
 3. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Administracji Rady Powiatu Niżańskiego o projekcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2019;
  przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2019.
 1. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2019 – 2030.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4.  Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Sylwester Daśko

 

Szanowni Państwo! Organizator Konkursu – Zespół Szkół w Jeżowem im. Ks. Stanisława Staszica zachęca młodzież gimnazjalną oraz młodzież z klas VI, VII i VIII szkół podstawowych do udziału w VIII Podkarpackim Konkursie Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”. Poprzednie edycje tego Konkursu cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży i objawiły sporo talentów: zarówno w kategorii prozy, jak i poezji.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” zaprasza do udziału w projekcie pt. „Akcja! –Nowe kwalifikacje i praca!”  o nr RPPK.07.01.00-18-0136/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.