W dniu 9 stycznia 2018 r. (wtorek) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jeżowem czynny będzie od godz. 11.30 do godz. 15.30

Treść na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku pod adresem www.bip.powiat-nisko.pl

INFORMACJA

dot. działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Ulanowie, który  

dodatkowo będzie czynny  

w dniu 29 grudnia 2017 r. (piątek)

od godz. 7.30 do godz. 11.30.

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Zarząd Powiatu Niżańskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, który będzie przeprowadzony w ramach „Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” na zlecenie realizacji zadań w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacji i wychowania.

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku pod adresem www.bip.powiat-nisko.pl